Si fitohet Shtetësia Shqiptare? Ndryshimet e ligjit të ri

Shtetësia shqiptare fitohet me anë të:

  • Lindjes
  • Origjinës
  • Lindjes në territorin e Republikës së Shqipërisë
  • Natyralizim
  • Birësim

Procedura:

Kërkesa paraqitet pranë strukturave vendore përgjegjëse të Policisë së Shtetit të vendbanimit të personit.

Shqyrtimi i kërkesës:

Policia e Shtetit kryen verifikimet e nevojshme dhe brenda një afati 1-mujor nga paraqitja e kërkesës, e dërgon kërkesën dhe dokumentacionin shoqërues në ministri.

Ministria brenda 6 (gjashtë) muajve shqyrton dokumentacionin e paraqitur, me qëllim verifikimin e plotësimit të kushteve të përcaktuara në këtë ligj dhe i përcjell Presidentit  të Republikës propozimin për nxjerrjen e dekretit.

Presidenti:

Presidenti i Republikës brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga paraqitja e propozimit nga ministria nxjerr dekretin përkatës dhe ia komunikon personit që ka paraqitur kërkesën, në përputhje me parashikimet e Kodit të Procedurave Administrative.

Betimi:

Mbasi dekreti betohet në Fletoren Zyrtare, personi që ka fituar shtetësinë betohet para Kryetarit të Bashkisë për besnikëri ndaj shtetit shqiptar dhe respektimin e Kushtetutës dhe legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.


Informacioni nuk përfaqëson pikëpamjen e kompanisë TIBO dhe ka vetëm synim këshillues dhe informimues!

Burimi:  Postimi i Studio Avokatore “Peka Law”