50 mln njerëz janë në ‘skllavëri moderne’ në botë

Pesëdhjetë milionë njerëz jetonin në skllavërinë moderne në vitin 2021, sipas Vlerësimeve më të fundit Globale të Skllavërisë Moderne. Nga këta njerëz, 28 milionë ishin në punë të detyruar dhe 22 milionë të bllokuar në martesa të detyruara.

Numri i njerëzve në një situatë të skllavërisë moderne është rritur ndjeshëm në pesë vitet e fundit. Në vitin 2021 kishte 10 milionë njerëz më shumë në skllavërinë moderne në krahasim me vlerësimet globale për vitin 2016. Gratë dhe fëmijët mbeten në mënyrë disproporcionale të cenueshme.

Skllavëria moderne ndodh pothuajse në çdo vend të botës dhe kalon kufijtë etnikë, kulturorë dhe fetarw. Më shumë se gjysma (52%) e të gjithë punës së detyruar dhe një e katërta e të gjitha martesave të detyruara janë në vendet me të ardhura të mesme ose të larta.

 

Punë e detyruar

Shumica e rasteve të punës së detyruar (86%) ndodhin në sektorin privat. Puna e detyruar në sektorë të ndryshëm nga shfrytëzimi seksual komercial përbën 63% të gjithë punës së detyruar, ndërsa shfrytëzimi i detyruar seksual komercial përbën 23% të gjithë punës së detyruar. Gati katër nga pesë persona që i nënshtrohen shfrytëzimit seksual të detyruar komercial janë gra ose vajza.

Puna e detyruar e imponuar nga shteti përfaqëson 14% të njerëzve që i nënshtrohen punës së detyruar.

Gati një në tetë persona në punë të detyruar janë fëmijë (3.3 milionë). Më shumë se gjysma e tyre janë në një situatë të shfrytëzimit seksual komercial ose martesë të detyruar.

Rreth 22 milionë njerëz jetonin në një martesë të detyruar në çdo ditë të vitit 2021. Kjo tregon një rritje prej 6.6 milionë nga vlerësimet globale të vitit 2016.

Incidenca e vërtetë e martesave të detyruara, veçanërisht ato që përfshijnë fëmijë 16 vjeç e poshtë, është ndoshta shumë më e lartë se sa mund të kapin vlerësimet aktuale; këto bazohen në një përkufizim të ngushtë dhe nuk përfshijnë të gjitha martesat e fëmijëve. Martesat e fëmijëve konsiderohen të detyruara sepse fëmija nuk mund të pajtohet ligjërisht për martesën.

Martesa e detyruar është e lidhur ngushtë me qëndrimet dhe praktikat patriarkale të rrënjosura thellë dhe varet shumë nga konteksti. Shumica dërrmuese e martesave të detyruara (mbi 85%) u nxitën nga presioni i familjes. Megjithëse dy të tretat (65%) e martesave të detyruara ndodhin në Azi dhe Paqësor, duke marrë parasysh madhësinë e popullsisë rajonale, prevalenca është më e lartë në Shtetet Arabe, me 4.8 persona nga 1000 në rajon në një martesë të detyruar.

 

Emigrantët janë veçanërisht të cenueshëm ndaj punës së detyruar

Punëtorët migrantë kanë tre herë më shumë gjasa të jenë në punë të detyruar sesa punëtorët e rritur jo-migrantë. Ndërsa migrimi për motive punësimi ka një efekt gjerësisht pozitiv te individët, familjet, komunitetet dhe shoqëritë, ky zbulim tregon se si migrantët janë veçanërisht të cenueshëm ndaj punës së detyruar dhe trafikimit të qenieve njerëzore, qoftë për shkak të migrimit të parregullt ose të keqqeverisjes, ose për praktika të padrejta dhe joetike të punësimit.

 

Fundi i skllavërisë moderne

Raporti propozon një sërë veprimesh të rekomanduara që, të marra së bashku dhe shpejt, do të shkonin shumë drejt përfundimit të skllavërisë moderne. Këto përfshijnë: përmirësimin dhe zbatimin e ligjeve të punës dhe inspektimeve; t’i japë fund punës së detyruar të imponuar nga shteti; të forcojë masat për të luftuar punën e detyruar dhe trafikimin e qenieve njerëzore në biznese dhe zinxhirë furnizimi; zgjerimi i mbrojtjes sociale dhe forcimi i mbrojtjeve ligjore, duke përfshirë ngritjen e moshës ligjore të martesës në 18 pa përjashtim. Masa të tjera përfshijnë adresimin e rrezikut në rritje të trafikimit dhe punës së detyruar për punëtorët migrantë, promovimin e rekrutimit të drejtë dhe etik dhe rritjen e mbështetjes për gratë, vajzat dhe njerëzit e cenueshëm.

 

*TiboNews